Netwerkbijeenkomst ‘Samenwerken over de lijnen heen’ zeer geslaagd

Onder leiding van Désiré Paschedag van Oncologie Zorgnetwerk Regio Eemland vond op 28 november de netwerkwerkbijeenkomst van OncoLokaal plaats met als thema de kansen en aanpak van samenwerking over de lijnen heen. Het was een zeer geslaagde en goed bezochte bijeenkomst. We delen graag een samenvatting met je.

OncoLokaal en Samen Sterker Eemland slaan handen ineen

De handen ineen slaan. Wat betekent dat? OncoLokaal wordt doorontwikkeld en geborgd in Samen Sterker Eemland. Simone Fens, themacoördinator chronische aandoeningen bij Samen Sterker Eemland en Rafaëlle van Gijssel, projectleider OncoLokaal, namen de deelnemers van de bijeenkomst mee in de aanpak hiervan.

Het aantal oncologische diagnoses stijgt de komende jaren flink. De vraag naar zorg en ondersteuning voor mensen met en na kanker groeit mee. Tegelijkertijd neemt het aantal professionals af als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om anders organiseren van de zorg en meer samenwerking over de lijnen heen. Daarom slaan OncoLokaal en Samen Sterker Eemland de handen nu ineen.

Simone:

‘Door deze samenwerking kunnen we regionaal samenwerkingsafspraken maken met partners zoals Meander MC, paramedici en aanbieders binnen de psychosociale zorg. Het netwerk OncoLokaal kunnen we binnen Samen Sterker Eemland door ontwikkelen naar een actief, toekomstbestendig netwerk geborgd in de regio.’

Rafaëlle vult aan:

‘Samen zetten we ons in om, waar mogelijk de zorg te verplaatsen van 2e naar 1ste en 0de lijn en de samenwerking tussen de lijnen te verbeteren. We benaderen de inwoners van Eemland vanuit veerkracht en eigen regie. Vanuit OncoLokaal, het regionale netwerk stimuleren we de ontwikkeling van lokale (wijk)netwerken. We geven dit verder vorm via vier werkgroepen’.

Deelnemers werkgroepen gezocht

Tijdens de netwerkbijeenkomst is een oproep gedaan voor deelname aan één van de vier werkgroepen binnen het project van samengaan van OncoLokaal en Samen Sterker Eemland.

  • Implementatie, communicatie en digitalisering
  • Uitwisseling regionaal netwerk en lokale netwerken
  • Samenwerkingsafspraken ‘over de lijnen heen’
  • Versterking Psychosociale zorg en nulde lijn

Heb je interesse om deel te nemen neem dan contact op met Rafaëlle van Gijssel, projectleider OncoLokaal via 06-15055878 of stuur Rafaëlle een e-mail via r.vangijssel@huisartseneemland.nl

Werksessies Elkaar vinden en samenwerken

Tijdens de netwerkbijeenkomst konden de deelnemers tijdens 3 werksessies praten over de uitdagingen waar zij tegenaan lopen, de wensen die zij hebben en hoe zij elkaar beter kunnen vinden en meer kunnen samenwerken. 3 zeer nuttige werksessies waar waardevolle gesprekken zijn gevoerd.

1. Psychosociale zorg en ondersteuning

De deelnemers in de sessie ‘Psychosociale zorg en ondersteuning’ willen het versnipperde aanbod beter inzichtelijk kunnen maken voor patiënten en professionals. Zij zien een bredere definitie van psychosociaal: het omvat de vier dimensies lichaam, geestelijk, sociaal en existentieel. ‘Tijdig signaleren wat er speelt. Ondersteuning naar behoefte en op maat. Niet alleen voor de patiënt maar ook voor de naaste(n) of het systeem eromheen’, was een van de wensen van de deelnemers.

Er is een duidelijke wens om als professionals onderling meer zichtbaar te zijn. Bijvoorbeeld via ontmoetingen zoals deze netwerkbijeenkomst en via de sociale kaart op de website van OncoLokaal. Maar ook via een te ontwikkelen routekaart. Een soort beslisboom om eenvoudig te kunnen bepalen wie een bepaalde hulpvraag het beste kan beantwoorden. Ook de zichtbaarheid voor de doelgroep kan eenvoudiger. Gebruik sociale media, onder meer om jongere patiënten aan te spreken.

2. Laagdrempelig en gids vinden en bereiken in de eerste lijn

In de tweede sessie ‘Laagdrempelig een gids vinden en bereiken in de eerste lijn’ is gesproken over het inzetten en versterken van de rol van ondersteuningsconsulenten binnen het Meander MC en van oncologieverpleegkundigen in de wijk. Beiden worden nog onvoldoende gevonden. Meer bekendheid bij andere professionals in de regio en intensievere onderlinge samenwerking en afstemming zijn daarom van belang.

De individuele ondersteuning die de oncologieverpleegkundigen bieden is aanvullend op de zorg en medische behandeling in het ziekenhuis. De oncologieverpleegkundigen van Allerzorg, Beweging 3.0 en Silverein hebben veel ervaring en kennis van de verschillende ziektebeelden en behandelingen. Zij komen bij de patiënten en hun naasten thuis. Zij helpen hen samen na te denken over keuzes die zij moeten maken, over allerlei aspecten rondom de ziekte en behandeling, maar ook over de periode die daarna komt. De oncologieverpleegkundigen weten elkaar te vinden en werken al goed samen, zonder enige vorm van concurrentie. Ze zijn het erover eens dat ze een breed palet te bieden hebben, voor iedereen passend. De begeleiding is soms kort in een paar huisbezoeken en bij anderen juist langdurig waarbij je echt een relatie opbouwt.

3. Transmuraal overleg Fysiotherapie (TOF)

Het ‘Transmuraal overleg Fysiotherapie (TOF)’ voor fysiotherapeuten in tweede en eerste lijn vond voor het eerst plaats als onderdeel van de netwerkbijeenkomst OncoLokaal. Centraal stond hoe de zorg van de fysiotherapeut op een meer uniforme manier kan worden afgestemd met elkaar en over de lijnen heen met de andere zorgverleners. Dit gebeurde aan de hand van een aantal praktische voorbeelden:

  • De RTA werkgroep ‘oedeem’ gaf een toelichting op de nieuwe werkafspraken. De feedback van de TOF leden is input voor verdere aanscherping. 
  • Eefke Vroemen, Buurtsportcoach aangepast sporten, vertelde enthousiast over haar samenwerking over de lijnen heen met collega buurtsportcoaches en fysiotherapeuten in Amersfoort. Focus op ‘alles in beweging’ via onder meer de OncoVitaal groep, GLI, diabetes wandelchallenge, samen actief groepen en seniorensport. Voornaamste resultaat is dat mensen die kanker hebben (gehad) laagdrempelig in beweging komen en blijven.
  • Tim Blatter, bewegingsdeskundige en docent aan de HU vakgroep fysiotherapie presenteerde een methode voor een uniforme nulmeting voor uithoudingsvermogen. Hoe deze uitkomstmaten te interpreteren en te gebruiken voor de inrichting van een zeer optimale High Intensity Training en eenduidige verslaglegging en terugkoppeling naar de verwijzers. Met groot enthousiasme is besloten Tim in 2024 uit te nodigen om hierin te bij te scholen.
  • Anita Schimmel en Anneke Geitenbeek van Bratelle deelden bevlogen hun ervaringen om comfort, esthetiek, en oedeemreductie te realiseren in een speciaal door hen ontworpen BH. Recent heeft het Meander MC bij een groep gebruikers onderzocht wat de ervaren kwaliteit van leven is door het dragen van deze BH. De uitkomsten zijn zeer positief. Er komt daarom een vervolgstudie om de effecten van reductie van oedeem door het dragen van de BH te meten. Bratelle is nu al uitgenodigd om te zijner tijd de uitkomsten daarvan te delen in ons netwerk. Dan kunnen we afhankelijk van de uitkomsten onze behandelingen en adviezen daarop af stemmen. 


De hele presentatie van de bijeenkomst kun je hier bekijken.

Het was een zeer geslaagde en vruchtbare netwerkbijeenkomst. De gesprekken hebben veel informatie opgeleverd waar op doorgebouwd kan worden binnen het project samengaan van OncoLokaal en Samen Sterker Eemland.